tel. (+48) 668 388 743

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” serwisu internetowego prowadzonego w domenie boc-pracownia.pl (zwanego dalej Serwisem). Patryk Boć prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Patryk Boć Zielona Pracownia, z siedzibą w Grudziądzu (86-300) przy ul. Wczasowa 16, Polska (zwany dalej Usługodawcą) dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu.

Realizując nadrzędny cel jakim jest poszanowanie prywatności, staramy się dochować wszelkiej należytej staranności. Aby sprostać temu założeniu, realizujemy normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Są to w szczególności: RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. W szczególności, czynimy należyte starania, aby dane osobowe były:

 • Przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty.
 • Zbierane dla zgodnych z prawem celów, o których informujemy w trakcie zbierania tych danych.
 • Nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z celami podanymi w obowiązku informacyjnym.
 • Prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.
 • Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 • Odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem.
 • Przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest
  to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, o którym informujemy przed zebraniem danych osobowych lub w czasie trwania tego procesu.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie internetowym boc-pracownia.pl jest Usługodawca:
Firma: Patryk Boć Zielona Pracownia
Adres:
 Wczasowa 16, 86-300 Grudziądz, Polska
Telefon: (+48) 668 388 743
E-mail: biuro@boc-pracownia.pl

DANE OSOBOWE

Dane osobowe przetwarzamy w usystematyzowanych zbiorach, które definiujemy przez cel ich przetwarzania. Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnym dla realizacji ustalonego celu. Poniższy wykaz obejmuje zbiory, zakresy a także cele przetwarzania danych:

 

WŁAŚCICIEL PRCESU NAZWA PROCESU ZAKRES DANYCH PRZETWARZANYCH CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Patryk Boć Zielona Pracownia Konto klienta
 • pseudonim
 • imię i nazwisko
 • adres
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • nazwa firmy
 • numer NIP
 • numer zamówienia
 • numer IP
Umożliwienie korzystania z funkcjonalności strony www i/lub sklepu, dostępnych dla osób, które założyły Konto Użytkownika.
Patryk Boć Zielona Pracownia Formularz kontaktowy
 • pseudonim
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer IP
Udzielenie użytkownikom informacji handlowych, umawianie się na spotkania, pozyskiwanie informacji do wstępnych projektów, wyceny lub kwestii technicznych – odpowiadanie na zapytania.
Patryk Boć Zielona Pracownia Komentarze
 • pseudonim
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer IP
Umożliwianie użytkownikom dodawania komentarzy, a także korzystania z usługi powiadomienia o  nowych komentarzach w wątku.
Patryk Boć Zielona Pracownia Newsletter
 • pseudonim
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer IP
Przesyłanie informacji w formie Newslettera.

 

 

Patryk Boć Zielona Pracownia Składanie zamówień
 • pseudonim
 • imię i nazwisko
 • adres
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • nazwa firmy
 • numer NIP
 • numer zamówienia
 • numer IP
Umożliwienie korzystania z funkcjonalności strony www i/lub sklepu, dostępnych dla osób, które założyły Konto Użytkownika.
Patryk Boć Zielona Pracownia Fakturowanie
 • pseudonim
 • imię i nazwisko
 • adres
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • nazwa firmy
 • numer NIP
 • numer zamówienia
Umożliwienie korzystania z funkcjonalności strony www i/lub sklepu, dostępnych dla osób, które założyły Konto Użytkownika.
Patryk Boć Zielona Pracownia Wysyłka
 • pseudonim
 • imię i nazwisko
 • adres
 • numer telefonu
 • nazwa firmy
Umożliwienie korzystania z funkcjonalności strony www i/lub sklepu, dostępnych dla osób, które założyły Konto Użytkownika.
Patryk Boć Zielona Pracownia Zgłoszenie Wymiany
 • pseudonim
 • imię i nazwisko
 • adres
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • nazwa firmy
 • numer NIP
 • numer zamówienia
 • numer wymiany
Rozpatrywanie wymiany zakupionych produktów.
Patryk Boć Zielona Pracownia Zgłoszenie Zwrotu
 • pseudonim
 • imię i nazwisko
 • adres
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • nazwa firmy
 • numer NIP
 • numer zamówienia
 • numer zwrotu
Rozpatrywanie zwrotu zakupionych produktów
Patryk Boć Zielona Pracownia Zgłoszenie Reklamacji
 • pseudonim
 • imię i nazwisko
 • adres
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • nazwa firmy
 • numer NIP
 • numer zamówienia
 • numer reklamacji / odstąpienia
Rozpatrywanie reklamacji oraz przypadków odstąpienia od umowy.

 

Nadto, możliwe cele przetwarzania danych osobowych to:

 • Ocena i analiza aktywności, w tym w ramach profilowania (zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych w celu prezentacji dostosowanych reklam lub analiz rynkowych i statystycznych),
 • Wypełnianie obowiązków prawnych, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, np. prawa rachunkowego lub podatkowego,
 • Dochodzenie roszczeń oraz odpowiedź na nie.

O celach przetwarzania danych osobowych informujemy zawsze przed zebraniem tych danych lub w chwili ich zbierania.

PODSTAWA I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Gdy informujemy o:

 • 6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody,
 • 6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
 • 6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
 • 6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów, o których zawsze informujemy.

Możemy również przetwarzać dane osobowe na podstawie innych przepisów szczegółowych, takich jak Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Czas przetwarzania danych osobowych jest zależny od podstawy i celu ich przetwarzania tych danych. Informujemy o nim zawsze przed zebraniem danych osobowych lub w trakcie tego procesu. Przykładowe okresy przechowywania danych osobowych:

 • Dane osobowe przetwarzane w związku z działaniami marketingowymi, będą przetwarzane do czasu otrzymania sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie tych danych, będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.
 • Dane osobowe przetwarzane przy użyciu plików cookies i podobnych technologii, będą przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia / urządzenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązujących przepisów prawa (np. w celu wystawienia faktury) będą przetwarzane w terminie wymaganym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i podatkowego.
 • Dane osobowe związane ze świadczeniem usług, w tym sprzedaży, będą przechowywane do czasu możliwego dochodzenia roszczeń od nas lub przez nas, tj. zgodnie z powszechnie obowiązującymi terminami przedawnienia roszczeń.

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane osobowe przetwarzamy, przysługują związane z tym przetwarzaniem uprawnienia. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo Dostępu do Danych

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz dodatkowych informacji (m, in. cele, kategorie, odbiorcy, retencja, uprawnienia, źródło).

Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną.

Prawo do Wycofania Zgody na Przetwarzanie Danych (Wypisanie się)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma ona prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do Poprawy Danych

Osoba, która jest osobą, której dane dotyczą, ma prawo zażądać natychmiastowej korekty nieprawidłowych danych osobowych. Odzwierciedlając cel przetwarzania, dana osoba ma prawo żądać uzupełnienia niekompletnych informacji, również poprzez przedstawienie dodatkowej deklaracji.

Prawo do Bycia Zapomnianym (Usunięcia Danych)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • Cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy przetwarzania.
 • Wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
 • Dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Prawo do Przeniesienia Danych

Osoba, która jest podmiotem danych, ma prawo do przesyłania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i odczytywalnym maszynowo formacie i ma prawo do przekazywania tych danych innemu kontrolerowi.

Prawo do Ograniczenia Przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Prawo do Sprzeciwu (Przetwarzania Danych)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes administratora), w tym profilowania. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Także jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w celach marketingowych), danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

Prawo do Sprzeciwu (Zautomatyzowanych Procesów, w tym Profilowaniu)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

 • Jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a nami.
 • Jest dozwolona prawem Unii lub prawem Rzeczypospolitej Polskiej i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.
 • Opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Osobom których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorach danych Sprzedawcy. Jest to zwłaszcza prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Funkcje systemu, umożliwiające wykonanie prawa, mogą zostać udostępnione. Jeśli zażądasz skorzystania z przysługujących Ci praw, wystarczy wypełnić załączony formularz i przesłać go do nas, korzystając z formularza kontaktowego bądź bezpośrednio wysyłając na adres email: biuro@boc-pracownia.pl.

DZIENNIKI SYSTEMOWE

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Serwisu, automatycznie zapisujące żądania stron wysyłane, gdy Użytkownicy odwiedzają jego witryny. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez Użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Użytkownika.

PLIKI COOKIES

To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Użytkownika podczas odwiedzania przez niego Serwisu. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki „cookies” zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Serwisu internetowego boc-pracownia.pl. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i wyświetlenie strony internetowej Serwisu dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie ze stron staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, czy dostosowanie strony do preferencji Użytkownika, takich jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

JAKIE PLIKI COOKIES SĄ WYKORZYSTYWANE?

Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.

Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie:

 • Niezbędne pliki Cookie – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu oraz funkcjonalności,
  z których użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu użytkownika, korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe,
 • Funkcjonalne pliki Cookie – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika Sklepu ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Sprzedawcy na poprawę funkcjonalności
  i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może być ograniczone,
 • Marketingowe pliki Cookie – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych w Sklepie lub poza nim do preferencji użytkownika. Bez ich zapisania na urządzeniu, korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może być ograniczone.

Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:

 • Pliki Sesyjne – istniejące do końca danej sesji użytkownika,
 • Pliki Trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez użytkownika.

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:

 • Pliki Cookies Sprzedawcy,
 • Pliki Cookies Podmiotów Trzecich.

W ramach „biznesowych” plików cookies, możemy stosować pliki cookies umożliwiające poznawanie preferencji osób korzystających z naszej strony internetowej. Dla przykładu, możemy analizować częstotliwość jej odwiedzin. Dzięki temu, możemy lepiej dostosować się do oczekiwań, np. wyświetlając reklamy dostosowane do potrzeb i preferencji konkretnych odbiorców albo tych odbiorców, którzy wcześniej odwiedzili naszą stronę internetową. Brak zgody na stosowanie tych plików cookies skutkować będzie wyłączeniem stosowania reklam takiego typu.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie zapisywania plików „cookies” dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami „cookies” zależy od używanego oprogramowania, dlatego szczegółowe informacje o możliwości i sposobach ich obsługi Użytkownik znajdzie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, z której korzysta w celu połączenia ze stroną Serwisu/Sklepu.

Zgoda na przetwarzanie plików „cookies” jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych na stronie internetowej Serwisu.

GROMADZENIE DANYCH

Dane gromadzone w dziennikach systemowych są wykorzystywane przez Usługodawcę przez czas nieokreślony wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz Sklepem internetowym. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

W związku z korzystaniem ze Serwisu/Sklepu przez Użytkowników, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Użytkownika żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Serwisu/Sklepu w związku z czynnościami dokonywanymi przez Użytkownika, w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

W trakcie świadczenia usług na rzecz Użytkowników, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki „cookie”. Dane zgromadzone w Serwisie przechowywane są na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Usługodawcę. Usługodawca dochowuje należytych środków ostrożności, celem zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem. Do przetwarzania danych Użytkowników Serwisu uprawnieni są wyłącznie sami Użytkownicy oraz Usługodawca.

Usługodawca może wykorzystywać pliki cookies, stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

 • Google Adwords – pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords.
 • Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu.
 • Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Użytkownika.
 • YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie
  z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Użytkownika.

Usługodawca może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez:

 • Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA,
 • Instagram 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland,
 • Twitter, 1355 Market Street, Suite 900, USA,
 • Pinterest, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA oraz Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia,
 • LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085, USA oraz LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Plaza Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Pliki te mogą być stosowane w celu połączenia kont Użytkownika: w zewnętrznych serwisach społecznościowych z kontem Serwisu/Sklepu, o ile Usługodawca udostępnia taką funkcjonalność. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu przetwarzania czynności Użytkownika w zewnętrznych serwisach społecznościowych. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.

Usługodawca może również wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York 10011, Stany Zjednoczone, w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności usługi Vimeo. Vimeo Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Użytkownika.

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności lub polityką plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Przykładowy wykaz zasad podmiotów trzecich w tym zakresie, można znaleźć tutaj:

 • google.com/policies/privacy
 • developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
 • facebook.com/policies/cookies
 • help.instagram.com/519522125107875
 • twitter.com/en/privacy
 • policy.pinterest.com/en/privacy-policy
 • linkedin.com/legal/privacy-policy
 • vimeo.com/privacy

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB OPROGRAMOWANIA

Serwis oraz Sklep internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

ZAŁĄCZNIKI

 1. Zał. 19 – Wniosek o realizację praw wynikających z RODO.