tel. (+48) 668 388 743

DEFINICJE

 1. Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Użytkownik może się z nim skontaktować, tj. Patryk Boć Zielona Pracownia, ul. Wczasowa 16, 86-300 Grudziądz, Polska, e-mail: biuro@boc-pracownia.pl, numer telefonu: (+48) 668 338 743, WhatsApp: 668 338 743.
 2. Dane Kontaktowe Użytkownika to dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem obejmujące adres poczty elektronicznej.
 3. Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej boc-pracownia.pl, który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkowników. Regulamin nie dotyczy umów sprzedaży.
 5. Konto Użytkownika to panel umożliwiający zarządzanie Usługami świadczonymi za pośrednictwem Serwisu oraz Sklepu, pod warunkiem rejestracji i logowania.
 6. Serwis to serwis internetowy boc-pracownia.pl prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim, za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: www.boc-pracownia.pl.
 7. Sklep to sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę w obszarze Serwisu, na podstawie odrębnego regulaminu.
 8. Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Usługodawcę w celu sprzedaży.
 9. Umowa to umowa o świadczenie Usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
 10. Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, telefonicznie lub mailowo w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów.
 11. Usługodawca to Patryk Boć prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Patryk Boć Zielona Pracownia, z siedzibą w Grudziądzu (86-300), Polska, przy ul. Wczasowa 16, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 876 248 35 96 oraz REGON 381960124, będący usługodawcą, wykonawcą, administratorem, właścicielem oraz redaktorem Serwisu.
 12. Użytkownik to podmiot, który zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.

§1 OGÓLNE WARUNKI UMOWY

 1. Usługodawca na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem URL Serwisu, w brzmieniu: https://boc-pracownia.pl/regulamin-serwisu/
 2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu.
 4. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy.
 6. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 7. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 8. Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.

§2 REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła.
 2. Utworzenie Konta Użytkownika następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, mogącą polegać na wypełnieniu i wysłaniu Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu lub Sklepu.
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Użytkownika.
 4. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 5. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.
 6. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili ukończenia rejestracji Konta Użytkownika w sposób określony powyższymi postanowieniami.
 7. Przedmiotem niniejszej Usługi jest udostępnienie panelu, służącego do zarządzania Usługami.
 8. W celu korzystania z Konta Użytkownika wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.

§3 ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników następujące bezpłatne Usługi:
  1. udostępnienie wyszukiwarki treści,
  2. udostępnienie formularza kontaktowego.
 2. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia wyszukiwarki treści zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z wyszukiwarki i zostaje rozwiązania w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Zakres Usługi obejmuje udostępnienie wyszukiwarki znajdującej się na stronie internetowej Serwisu, w celu wyszukania materiałów tekstowo-graficznych opublikowanych w jego zasobach. Wyszukiwanie następuje przy wykorzystaniu słów kluczowych.
 3. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana
  w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Przedmiot Usługi stanowi udostępnienie formularza kontaktowego na stronie internetowej Serwisu, w celu umożliwienia wysłania wiadomości do Usługodawcy.
 4. Warunki świadczenia Usług newsletter zostały ustanowione odpowiednio w §4 Regulaminu.

§4 USŁUGA NEWSLETTER

 1. Przedmiotem niniejszej Usługi newsletter jest świadczenie Usługodawcy, polegające na przesyłaniu informacji handlowych pod adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 2. Aby zamówić Usługę newsletter, należy użyć właściwego pola aktywacji newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu.
 3. Warunkiem prawidłowego zamówienia Usługi newsletter jest podanie adresu e-mail Użytkownika oraz ewentualnie innych danych uznanych za obligatoryjne. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu świadczenia Usługi i zawarcia umowy w jej przedmiocie.
 4. Przed wysłaniem formularza zamówienia Usługi newsletter, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować
  w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych przy użyciu danych kontaktowych Użytkownika. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 6. Wysłanie formularza zamówienia Usługi newsletter do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem.
 7. Umowa o świadczenie Usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę zapisu Użytkownika na listę newslettera.
 8. Korzystanie z newslettera jest możliwe po zawarciu umowy o świadczenie Usługi newsletter.
 9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi newsletter może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu między innymi: funkcjonalności Serwisu lub wypisania z subskrypcji przy użyciu linka dezaktywującego, znajdującego się w obszarze wiadomości newsletter, a także poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. w wiadomości e-mail lub liście.

§5 ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ I REKLAMACJE

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień Regulaminu można dokonywać zgłoszenia tego faktu Usługodawcy, przy użyciu właściwych funkcjonalności Serwisu.
 2. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny, wskazany w Danych Kontaktowych Usługodawcy.
 3. Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Użytkownika.
 5. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Użytkownika, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
 6. Reklamacje można składać z tytułu wadliwości świadczenia Usług.

Konsument zamieszkujący na terytorium Unii Europejskiej posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym do złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej Unii Europejskiej ODR, dostępnej pod adresem URL ec.europa.eu/consumers/odr/.

§6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument zamieszkujący na terytorium Unii Europejskiej może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy, z wyłączeniem przypadków określonych w pkt 8.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsumenci muszą poinformować Usługodawcę (Patryk Boć Zielona Pracownia, ul. Wczasowa 16, 86-300 Grudziądz, Polska, e-mail: biuro@boc-pracownia.pl), o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle potwierdzenie jego otrzymania.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. jeżeli Usługodawca wykonał w pełni personalizowaną (dedykowaną) usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

§7 WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PLIKÓW COOKIES

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w Polityce prywatności i plików cookies.
 2. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików cookies.
 3. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe użytkowników Serwisu, w celu i zakresie o którym informuje przed zebraniem danych lub w chwili ich zbierania.
 4. Osobom, których dane zostały zebrane przez Usługodawcę, przysługują prawa opisane w Polityce prywatności i plików cookies oraz przekazane w sposób czytelny i komunikatywny przed zebraniem danych lub w chwili ich zbierania.
 5. Prawa o których stanowi punkt powyższy, to w zależności od podstaw przetwarzania danych: prawa dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na ich przetwarzanie, może ona zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 7. Zawierając umowę o świadczenie Usługi, Użytkownik może upoważnić Usługodawcę do przesyłania informacji związanych z umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
 8. Użytkownik niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach swoich danych, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.

§8 POSTANOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

 1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne, zdjęcia i filmy zamieszczone na stronie internetowej Serwisu są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
 2. Domena internetowa Serwisu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści:
  1. bezprawnych,
  2. mogących wprowadzić w błąd Użytkowników Serwisu,
  3. naruszających dobra osobiste Użytkowników lub osób trzecich,
  4. powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje,
   w szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści,
  5. zawierających elementy, do których Użytkownikowi nie przysługują właściwe prawa autorskie,
  6. stanowiących treści masowe lub powtórzenia oraz służących podbijaniu treści,
  7. o charakterze reklamowym,
  8. zawierających adresy stron internetowych lub dane podmiotów, prowadzących działalność konkurencyjną wobec Usługodawcy,
  9. w języku innym niż polski.
 4. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia komentarzy, artykułów i innych treści, które naruszają postanowienia Regulaminu.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do wykonywania działań mających na celu ochronę danych zawartych
  w Koncie Użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem i wykorzystaniem.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Serwis świadczy Usługi,
  3. korzyści utracone przez Użytkownika niebędącego Konsumentem,
  4. szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, a także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę.
 2. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej Serwisu nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania oraz wysyła pod Dane Kontaktowe Użytkownika w przypadku, gdy strony są związane Umową o charakterze ciągłym.
 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą
  a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
 6. W stosunku do umów zawartych z Usługodawcą, przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.
 7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.
 8. Regulamin wchodzi w życie w terminie 10 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz reklamacyjny
 2. Formularz odstąpienia od umowy
 3. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy